MİSYON

SİNDEL

Hukuk ve Danışmanlık Bürosu;

Ankara Barosu avukatlarından

Av. Ece SİNDEL

tarafından kurulmuştur.

Pek çok hukuki alanda hizmet veren ofis kamu kurum ve kuruluşlarına, şirketlere, derneklere, hastanelere de avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Hukuk Bürosu; adil olmak, adaleti sağlamak, hak aramak için çalışmanın kutsallığının bilincinde olarak çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

HAKKIMIZDA

Av. Ece SİNDEL

2011 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesini dereceyle bitirdikten sonra Ankara Barosu avukatlık stajına başlamış olup; 2012 yılında Çankaya Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans programına birincilikle girmiş,2014 yılında Hekimin Özen Yükümlülüğü başlıklı tez ile yüksek lisansını tamamlamıştır. Pek çok hukuki alanda hizmet veren ofis kamu kurum ve kuruluşlarına, şirketlere, derneklere, hastanelere de avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Hukuk Bürosu; adil olmak, adaleti sağlamak, hak aramak için çalışmanın kutsallığının bilincinde olarak çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

2012 yılından itibaren Ankara Barosuna bağlı olarak pek çok alanda hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve dava takibi yapmakta, sağlık derneklerine hukuk danışmanlığı ile sağlık hukukuna ilişkin sunumlar gerçekleştirmektedir. 2017 tarihi itibariyle de bilirkişilik yapmaktadır. Amerikan Kültür Derneği İngilizce Yetkin Kullanıcı Seviye Belgesi, Tüketici Hukuku, Sağlık Hukuku, Mesleki İngilizce, Uygulamalı Aktüerya Bilirkişilik Eğitimi Sertifikaları yanında Hekimin Özen Yükümlülüğü başlıklı tezi; hakemli dergi olan Türkiye Klinikleri Dergisinde özel sayı ile 2015 yılında; Hekimin Haksız Fiil Sorumluluğu başlıklı makalesi ise Terazi Hukuk Dergisi Temmuz Ayı Tıp Hukuku Özel Sayısı 2016’da yayımlanmıştır.

Av. Ece SİNDEL

2011 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesini dereceyle bitirdikten sonra Ankara Barosu avukatlık stajına başlamış olup; 2012 yılında Çankaya Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans programına birincilikle girmiş,2014 yılında Hekimin Özen Yükümlülüğü başlıklı tez ile yüksek lisansını tamamlamıştır. Pek çok hukuki alanda hizmet veren ofis kamu kurum ve kuruluşlarına, şirketlere, derneklere, hastanelere de avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Hukuk Bürosu; adil olmak, adaleti sağlamak, hak aramak için çalışmanın kutsallığının bilincinde olarak çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

2012 yılından itibaren Ankara Barosuna bağlı olarak pek çok alanda hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve dava takibi yapmakta, sağlık derneklerine hukuk danışmanlığı ile sağlık hukukuna ilişkin sunumlar gerçekleştirmektedir. 2017 tarihi itibariyle de bilirkişilik yapmaktadır. Amerikan Kültür Derneği İngilizce Yetkin Kullanıcı Seviye Belgesi, Tüketici Hukuku, Sağlık Hukuku, Mesleki İngilizce, Uygulamalı Aktüerya Bilirkişilik Eğitimi Sertifikaları yanında Hekimin Özen Yükümlülüğü başlıklı tezi; hakemli dergi olan Türkiye Klinikleri Dergisinde özel sayı ile 2015 yılında; Hekimin Haksız Fiil Sorumluluğu başlıklı makalesi ise Terazi Hukuk Dergisi Temmuz Ayı Tıp Hukuku Özel Sayısı 2016’da yayımlanmıştır.

HİZMETLER

 

Hastaların hakları ve sorumlulukları, hekimlerin hakları ve sorumlulukları, tedavi sözleşmesinde uyulması gereken temel ilkeler, aydınlatılmış onam kavramı vb. sağlık hukukuna ait önemli kavramlar ile hastane, hekim ve hastalar açısından hukuki, idari ve cezai yükümlülüklere ilişkin olarak açılacak davaların takipleri ile danışmanlık hizmeti verilmesi, konuya ilişkin sözleşmeler hazırlanması ile hasta, hekimler ve hastanelere sunumlar yapılması, sağlık turizmine yönelik hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ve davaların takibidir.

 

Özellikle Sağlık Dernekleri olmak üzere derneklere ve vakıflara hukuki danışmanlık verilmesi, dernek yazışmalarının hukuki yönden irdelenmesi, dernek tüzüğü hazırlanması, üyelere ilişkin önemli konularda bilgilendirmeler yapılması, dernek ve vakıf davalarının takibidir.

 

Nişanlılığın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararlar; evlilik birliği öncesinde mal rejimi sözleşmeleri hazırlanması, anlaşmalı boşanma ve buna ilişkin protokolün hazırlanması, çekişmeli boşanma ve boşanma ile birlikte maddi ve manevi tazminat talepli açılan davalar ile nafaka, çocukların velayetine ilişkin davaların takibi, soybağı reddi, soybağı kurulması, evlat edinme işlemleri, vesayet, kayyım ve yasal danışmanlık konularında yardım, aile konutu şerhinin  Tapu kütüğüne işlenmesi ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının boşanmasına yönelik yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi davalarına bakılması gibi aile hukukuna ilişkin konularda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ile davaların takibidir.

 

Şirket kurulması, birleşmeleri ve devralınmaları, genel kurul toplantılarına ilişkin hukuki yardımda bulunulması, şirkete ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, değiştirilmesi, şirket içi sözleşmelerin hazırlanması, genel kurul kararlarının iptali, şirkete ilişkin pay devirleri, şirket devri vb. şirketin işleyişinde ortaya çıkacak hukuki yönden ön incelemelerin yapılması, hukuki problemlerin çözüme kavuşturulması, kurumlarla görüşmelerin yapılması, şirket çalışanlarına yönelik sözleşme hazırlanması, çek, senet, poliçe gibi kıymetli evraklardan doğan alacak ve iptal davaları ile buna ilişkin icra takiplerinin ve itiraz davalarının yürütülmesidir.

 

İş sözleşmeleri hazırlanması, işçilerin ve işverenlerin hakları ve yükümlülükleri, çalışmanın tespiti davası ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı vb. işçilik haklarına dair açılacak davalar ve iş kazalarına ilişkin iş görememezlik tazminatı ya da destekten yoksun kalma tazminatı dava takipleri ile hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ile buna ilişkin davaların  takibidir.

Kamuda çalışan bireyler ile kamu idarelerinin işleyişine ve kararlarına karşı hukuki danışmanlık ve davaların takibidir. İdarenin kamu gücü ayrıcalıklarından yararlanarak tek yanlı olarak aldığı ve resen icra ettiği işlemler ile idari eylemlerden doğan tüm davalar; özellikle kamu hastanelerinin ve kamuya bağlı çalışan hekimlerin sorumluluğuna dair davalar ile Üniversite kadrolarına ilişkin verilen idari kararların iptali ve tam yargı davaları, YÖK mevzuatına aykırılıktan açılacak davalar, Üniversiteler ile Kamu kurumlarının sorumlulukları, intihal yayınlar,öğrencilik ve memuriyet disiplin işlemleri, atama, nakil, geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma gibi işlemler ile ruhsat, kamulaştırma, özelleştirme, imara ilişkin dava takipleri ile ilgili kurumlara başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile hukuki danışmanlık ve dava takipleridir.

Tüketici Kanunundan kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin hukuki danışmanlıklar verilmesi, Tüketici Kanunundan kaynaklanan dava takiplerinin yürütülmesi, tüketiciye yönelik hizmet veren kuruluşlar ile tüketicilere danışmanlık hizmeti verilmesi ve davalarının yürütülmesidir.

Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan tüm davalar ile Kira sözleşmeleri hazırlanması, Kiradan kaynaklanan davalar, tahliye davaları takibi ile hukuki danışmanlık hizmeti verilmesidir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ecrimisil davaları, Tapu Tescil Talebi ve İptali Davaları,Kadastro, Gayrimenkul Satışı, Satış vaadi sözleşmesi, ipotek, taşınmaz üzerindeki hak ve kısıtlamalara ilişkin dava takipleri yürütülmesi ile hukuki danışmanlık hizmeti verilmesidir.

Alacak- borç ilişkilerine dair ilamlı- ilamsız  ya da kambiyo senetlerine özgü ve diğer tüm icra takiplerinin hazırlanması, açılan takiplere itirazların hazırlanması,  menfi tespit davaları ile itirazın iptali, itirazın kaldırılması, istihkak davalarının takibi ile iflas verilmesi, iflas ertelemesi vb. tüm icra ve iflas işlemlerinin yerine getirilmesidir.

 

Bir işletmenin ürünleri,  dokümanları, görselleri, kimlik unsurları, sanat eserleri, vb.’ne ilişkin tüm özgün tasarımları ve gizli ya da açık bilgileri (gayri maddi varlıkları) ile ilgili sahip olduğu, kullanma, ürüne dönüştürme, dağıtma, yayma, satma gibi çeşitli mahiyetteki haklarına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ve davaların takibidir.

Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, savcılık aşaması ve dava aşamaları takibidir.

Miras sözleşmesi ve vasiyet hazırlanması, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi gibi miras hukuku düzenlemelerine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi ve açılan davaların takibidir.

Sigorta sözleşmelerine aykırılık oluşturan durumlarda hukuki danışmanlık hizmeti yanında dava açılması ve sigorta tahkim komisyonuna başvuruların hazırlanması ile ilgili işlemlerin takibidir.

Her türlü vergi uyuşmazlığından doğan davalar ile ilgili kurumlar ile görüşmelerin yerine getirilmesi ve  problemlerin çözümlendirilmesi, Vergi Mahkemesi ve Danıştay nezdindeki davaların takibidir

Sağlık Hukukundan kaynaklanan maddi manevi tazminat davaları (malpraktis) yanında Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu vb. pek çok hukuki ilişkiden kaynaklanan tazminat yükümlülüğüne ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ve davaların takibidir.

Trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davaları, sigorta -rücu davaları, Karayolları Trafik Kanunundan kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin hukuki danışmanlık ve dava takiplerinin yerine getirilmesidir.

Bireysel başvuruya ilişkin yapılacak başvurulurda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ile bireysel başvuru formu doldurulması, dilekçe hazırlanması ve takibidir.

Sözleşme hazırlanması ve sözleşme görüşmeleri sırasında danışmanlık hizmeti verilmesi konusunda hizmet verilmektedir.

MAKALELER

İLETİŞİM